WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH

BAZA OFERT INWESTYCYJNYCH

Kalkulator pomocy publicznej

Maksymalna wysokość pomocy regionalnej

W Polsce obowiązaują trzy formy pomocy regionalnej:

  • Granty rządowe
  • SSE
  • Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Aby inwestor otrzymał pomoc regionalną musi wykazać:

  • efekt zachęty
  • zobowiązać się do utrzymania inwestycji w regionie przez 5 lat (3 lata dla MSP)

Pomoc jest obliczana w odniesieniu do:

  • poniesionych nakładów inwestycyjnych
  • dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników

Obliczenie maksymalnej wysokości pomocy regionalnej

I. Nowoutworzone miejsca pracy
Liczba nowo zatrudnionych pracowników
Szacunkowy koszt miesięcznego wynagrodzenia 1 osoby netto: EUR
Obciążenie pracodawcy na 1 pracownika: (max. 20,74% - stan na październik 2012 r) EUR
Całkowity koszt dwuletnich kosztów pracy: EUR
II. Poniesione nakłady inwestycyjne
Cena nabycia gruntów pod inwestycję (użytkowanie wieczyste) EUR
Koszty związane z najmem lub dzierżawą:
gruntów, budynków oraz budowli - najem/dzierżawa ma trwać co najmniej 5 lat od przewidywanego zakończenia projektu (MŚP – 3 lata)
nieruchomości - najem/dzierżawa musi mieć postać leasingu finansowego (ze zobowiązaniem zakupu z końcem okresu najmu lub dzierżawy)
EUR
Cena nabycia lub koszty wytworzenia środków trwałych EUR
Koszt rozbudowy/modernizacji istniejących środków trwałych EUR
Cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych EUR
Całkowite kwalifikowane nakłady inwestycyjne: EUR
Określ wielkość przedsiębiorstwa:
Przedsiębiorstwo, które stanowi część większej grupy przedsiębiorstw, powinno dodać dane dotyczące pracowników/obrotu/bilansu takiej grupy do własnych danych.
Maksymalna dopuszczalna wysokość wsparcia regionalnego: EUR
Jeśli tylko inwestycja w SSE to maksymalna wartość pomocy = wartości niezapłaconego podatku dochodowego

Przykład
Założenia:
•40 M EUR kosztów kwalifikowanych
•intensywność regionalna : 50% (duża firma)
•maksymalna dopuszczalna kwota pomocy regionalnej dla projektu:
EUR 40 M x 50% = EUR 20 M

Rok Dochód (EUR M) CIT: 19% (EUR M) Rzeczywiście zapłacony CIT
2011 0 0 0
2012 8 1,52 0
2013 12 2,28 0
2014 17 3,23 0
2015 25 4,75 0
2016 50 9,5 1,28
21,28

W 2016 Inwestor przekroczy kwotę maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej o EUR 1,28 M i będzie musiał zapłacić podatek CIT


Baza Ofert Inwestycyjnych współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
2012 © Polska Wschodnia. Wszelkie prawa zastrzeżone.